Anlaşmalı Boşanma Protokolü

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ

 

Anlaşmalı Boşanma Sözleşmesi

DAVACI TARAF :                         

T.C KİMLİK NUMARASI :            

ADRES :                                  

 

DAVALI TARAF :                            

T.C KİMLİK NUMARASI :            

ADRES :                                             

 

Aşağıda isimleri yazılı kişiler, 11.12.2016 tarihinden beri evlidir. Taraflar kendi istekleri ile boşanmaya karar vermiş olup, boşanmanın sonuçları hususunda iş bu protokolü Medeni Kanunun ilgili maddesi uyarınca tanzim etmişlerdir. Şöyle ki;

1. VELAYET VE ŞAHSİ MÜNASEET:

-Müşterek çocuk bulunmamaktadır.

2. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT:

-Davacı ve davalı birbirinden herhangi bir maddi ve manevi tazminat talebi yoktur. Buna dair her türlü haklarından feragat etmişlerdir.

3. NAFAKA:

-Tarafların birbirinden hiçbir nafaka talebi bulunmamaktadır.

4. EDİNİLMİŞ MALLARIN TASFİYESİ:

Taraflar, şahsi eşyalarını almış olup müşterek eşyalar konusunda da anlaşma sağlamış bulunmaktadırlar. Bu anlaşma şu şekilde gerçekleşecektir; Ev içinde bulunan tüm ev eşyaları boşanma gerçekleştikten sonra davacıya verilecek olup, davalı bu eşyalar konusunda başkaca herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

  • Taraflar, düğünde takılan tüm ziynet eşyalarının davacıda kalması hususunda anlaşmış olup bu konuda davalının hiçbir talebi bulunmamaktadır.
  • Tarafların evlilik birliği içerisinde kişisel banka hesaplarında biriktirmiş olduğu meblağlar tarafların kendilerine ait olup, karşı taraflar bunun için hiçbir talep ve istekte bulunmayacaktır.
  • Evlilik birliği içinde edinilen; ………………… Plakalı araç bulunmaktadır. Belirtilen araç davalı tarafa verilecek olup, davacı bu hususta hiçbir talepte bulunmayacaktır.
  • Taraflar bunların dışında birbirinden menkul ve gayrimenkul hak ve talebinde bulunmayacaktır.
  • Boşanma gerçekleştikten sonra birlikte ikamet edilen konutta davacı 3 ay daha ikamet edecek, 3 ay sonra ev eşyaları ile birlikte ikamet edilen konutu boşaltacaktır.

5. DİĞER HUSUSLAR:

  • Taraflar, boşanma davasının ilk celsesine iştirak edecek ve boşanma arzularını sözlü olarak da beyan etmiş olacaklardır. Aynı gün taraflar, duruşma icrası sonrası, istinaftan feragat dilekçelerini mahkeme dosyasına ibraz edecekler ve kararın kesinleşmesini sağlayacaklardır.
  • Tarafların yapmış oldukları yargılama masrafları kendi üzerlerine bırakılmış olup,  davacı vekilinin boşanma nedeniyle hükmedilecek vekalet ücreti davalı tarafından ödenecektir.
  • Taraflar iş bu protokolü üç nüsha olarak birlikte tanzim ve imza altına almışlardır.                      

Davacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Davalı

ıı

 

WhatsApp WhatsApp