İstifa Dilekçesi

İSTİFA DİLEKÇESİ NEDİR?

İstifa dilekçesi, çalışanın mevcut düzeninde istihdam edildiği işyeri ve işveren ile arasındaki iş ilişkisini bitirmek için yazdığı tek taraflı bir hukuki işlemdir. Kanuni olarak öngörülmüş bir iş bırakma şeklidir.

İSTİFA DİLEKÇESİ NE ZAMAN VERİLMELİDİR? / İŞTEN ÇIKMADAN KAÇ GÜN ÖNCE HABER VERİLİR?

Kanun koyucu, işçinin iş sözleşmesini feshettiği hallerde bağlı olduğu işyerinde çalışmış olduğu süreye göre değişkenlik gösterecek şekilde düzenlenen ihbar sürelerine uygun hareket etmesi gerektiğini belirlemiştir. Buna göre;

Hizmet Süresi 6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin: 2 Hafta (14 gün)

Hizmet Süresi 6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin: 4 Hafta (28 gün)

Hizmet Süresi 1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin: 6 Hafta (42 gün)

Hizmet Süresi 3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin: 8 Hafta (56 gün)

Belirtilen süreleri dikkate alarak işverene yazılı bildirimde bulunmak zorundadır. Aksi halde işçi,  ihbar tazminatı ödemekle yükümlü olacaktır.

İHBAR SÜRESİNE İŞÇİ UYMAK ZORUNDA MIDIR?

İş Kanunun 24. Maddesi işçinin ihbar süresi olmadan fesih hakkını düzenlemiştir. Haklı nedenler mevcutsa işçi iş sözleşmesinin süresinin bitiminde veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir. İşçi bu durumda işverene ihbar tazminatı ödemeyecektir. Haklı nedenler;

  • Sağlık sebepleri
  • Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri
  • Zorlayıcı sebepler
  • İşçinin gözaltına alınması ve tutuklanması halinde devamsızlığın kanunda gösterilen süreleri aşması olabilir
  • Ancak böylesi bir durumda işçinin ihbar süresi yükümlülüğüne uyması gerekli olmayacaktır.

İHBAR SÜRESİNE HAFTA SONLARI DAHİL MİDİR?

Süreler Kanun lafzında ‘hafta’ olarak düzenlenmiştir. Bu yüzde ihbar sürelerinin içinde hafta sonları da sayılacaktır. Takvim günü esas alınacaktır.

İSTİFA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

X ŞİRKETİNE

Konu    : İş Sözleşmesinin Feshi

Tarih       : …./…./….

Ben …/…../… tarihinden beri fiilen aralıksız olarak ……./…../…tarihine kadar işyerinizde çalıştım. Lakin  İş Kanunu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Borçlar Kanunu’ndan doğan yasal haklarımın yasanın öngördüğü şekilde tarafıma verilmemesi sebepleriyle İş Kanunun 24.Maddesi  gereğince fazlaya ilişkin haklarım saklı kalarak iş sözleşmemi tek taraflı olarak feshediyorum.

Sonuç Olarak ; kıdem tazminatımı, fazla mesailerimi, genel tatil ve ulusal bayram ücretlerimi, … ayına ait maaş ücretlerimi, yıllık izinlerim vs. tüm işçilik alacaklarımın karşılığı olan toplam … TL'yi tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde sizdeki maaş hesabıma yatırmanızı, aksi takdirde işçi alacaklarının tahsili için yasal yollara müracaat edeceğimi ve yargılama gideri ile vekâlet ücretinin tarafınıza ait olacağı hususları ihtar ediyorum.

 

Adı Soyadı 

İmza

 

WhatsApp WhatsApp