Kira Tespit Dava Dilekçesi Örneği

İSTANBUL ANADOLU (.) SULH HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALILAR :

KONU : Kira bedelinin tespiti talebinden ibarettir.

HARCA ESAS DEĞER :

 

AÇIKLAMALAR :

 

1- Davalılar, müvekkilin maliki olduğu "……………………………………………….." adresinde kain taşınmazda 01.01.2015 başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak bulunmaktadır.

 

2- 01.01.2015 başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereği aylık net kira bedeli …….. TL olarak belirlenmiştir. Ödenen aylık kira bedeli, günümüz ekonomik koşullarında ortaya çıkan gelişmeler, toptan eşya ve geçim endeksleri, çevrenin koşulları, taşınmazın bulunduğu yer, konumu vs. koşullar da dikkate alınmak üzere çevre rayiç kira bedellerinde ki artışlar ve ekonomik esaslar da göz önünde bulundurulduğunda emsallerin çok gerisinde kalmıştır. Ki, kiracılar tarafndan ödenen aylık kira bedeli, sözleşmeye uygun kira artışı yapılması halinde ödenmesi gereken kira bedelinin dahi oldukça altındadır.

 

3- Davalılar tarafından ödenen kira bedelinin enflasyon ve taşınmazın bulunduğu bölgede ki rayiç ile emsal kiralarda meydana gelen artışlar karşısında oldukça düşük kaldığından ötürü tarafımızdan …………………………… ihtarnamesi ile akdin feshi ve tahliye haklarımız saklı kalmak kaydı ile, aylık kira kira bedelinin …………… da başlayacak yeni kira döneminden itibaren aylık net ……………TL olarak ödenmesi ihtaren bildirilmiştir. Sözkonusu ihtarnameye rağmen kira bedelinde değil herhangi bir artışa gitmek kira bedelini dahi halen ödememiştir.

 

4- Netice itibariyle, Kira sözleşmesinin başladığı günden bu yana ………… kira dönemi geçmiştir. Ve ödenen aylık kira bedeli, günümüz ekonomik koşullarında ortaya çıkan gelişmeler, enflasyon, çevre rayiç kira bedellerinde ki artışlar ve ekonomik esaslar göz önünde bulundurulduğunda çok düşük kalmış ve kira bedelinin arttırılması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Emsal rayiç kira bedelleri ile karşılaştırıldığında da bu artışın normal bir miktar artış olduğu da görülecektir.

 

5- Tüm bu nedenlerle, tüm dava ve yasal haklarımız saklı kalmak kaydı ile, dava konusu taşınmazın kira bedelinin taşınmazın niteliği, tüm ticari gelişmeler ve ekonomik esaslar göz önünde bulundurularak rayiç bedellere uygun olarak yeniden tespit edilmesi ve ………….. tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net ……….. TL ye arttırılması için bu kira tespit davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER : Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER : Yargılama esnasında ortaya çıkabilecek gelişmelere ve davalıların sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydı ile,

- ……. başlangıç tarihli kira sözleşmesi,(ektedir.)

- İhtarname

- Emsal rayiç kira bedelleri,

- Keşif ve bilirkişi incelemesi,

- Tanık, yemin ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, dava konusu taşınmazın aylık kira bedelinin ……………. tarihinden itibaren aylık net ……… TL ye çıkarılarak tespitine, tüm yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim……

 

Davacı Vekili

WhatsApp WhatsApp