Maske Cezasına İtiraz Dilekçesi

MASKE CEZASINA İTİRAZ

2020 yılında Çin’de başlayan ve dünya genelinde yayılan Covid-19 virüsü sebebiyle kamu sağlığını korumak amacıyla tüm devletler belli tedbirlere başvurmak durumunda kalmışlardır. Ülkemizde salgınla mücadele kapsamında alınan ve en sık uygulanan idari yaptırımlar maske cezaları ve sokağa çıkma yasağına karşı düzenlenen cezalardır.

MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADARDIR?

22 Haziran 2020 tarihinden itibaren maske takmama cezasının hukuki dayanağı olarak kamu görevlileri Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesinde;

Madde 282 – (Değişik: 23/1/2008-5728/48 md.) Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Şeklinde düzenlenen hükmü esas alarak uygulamada vatandaşlara 900 TL tutarında vergi cezaları düzenlemektedirler. Maske takmama cezası idari para cezası olarak kabul edilmiş olup idari para cezaları Kabahatler Kanununda açıkça belirtilmiştir. Ancak kanaatimizce maske cezasının kabahat olarak kabul edilebilmesi için kanunilik ilkesi gereğince uyulması gereken kuralın açıkça önce TBMM tarafından kanunlaştırılması gereklidir.

KOLLUK GÖREVLİLERİNİN  İDARİ PARA CEZASI YAZMA YETKİSİ VAR MI?

Yargıtay 19. Ceza Dairesi 09.11.2020 tarih ve 2020/4354 Esas ve 2020/14250 Karar sayılı kararında kolluk görevlilerinin Covid-19 sebebiyle maske takmayanlara ceza yazamayacağını yalnızca olaya ilişkin tutanak tutmakla yetineceğini, idari para cezası uygulama görevinin Valilik tarafından yerine getirileceği belirtilmiştir. Jandarma veya polis memurları tarafından maske takma yükümlülüğünün ihlali nedeniyle ceza yazılamaz, bu hususa ilişkin tutanak tutulur ve ilgili mercilere ulaştırılır. Tutulan tutanak incelenerek idari para cezası uygulanıp uygulanmayacağını yetkili merci belirler. Polis veya jandarma tarafından idari para cezası yazılması durumunda ise söz konusu cezaya itiraz edilmesi gerekmektedir. 

MASKE CEZALARINA İTİRAZ NASIL VE NE ZAMAN, NEREYE YAPILIR?

Maske takma yükümlülüğüne aykırı davranıştan ötürü hakkınızda idari para cezası kesildiyse cezanın size tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde maske takmama cezasına itiraz dilekçesiyle ilgili Sulh Ceza Mahkemenize itirazınızı yapmanız gerekmektedir. Zira kişiye verilen 15 günlük süre hak düşürücü süredir ve bu süre içerisinde itiraz edilmeyen cezalar kanunen kesinleşir.

MASKE CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İLGİLİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NE

Tarafıma herhangi bir tebligat yapılmamış olmasına rağmen 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanununa göre verilmiş 900 TL tutarında bir idari para cezası yaptırımı ile karşı karşıyayım.
Ekte e-devlet üzerinden sunmuş olduğum belgede görülmüş olacağı gibi hangi kanun
maddesine aykırı davranış sergilemiş olduğum dahi belirtilmemiş olup suçta ve cezada
kanunilik ilkesine aykırı davranılmıştır. Ayrıca son dönemlerde ilgili kanuna dayalı idari para
cezalarına yönelik verilmiş olan kararlardan biri şöyledir;

KARAR

Anayasamızın 13. maddesi gereğince, temel hak ve hürriyetler, Anayasanın ilgili
maddelerince, belirtilen sebeplere, bağlı olarak, ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar
Anayasanın sözüne, ruhuna, demokratik toplum düzenine ve laik Cumhuriyetin
gerekliliklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.Yine Anayasamızın 15. Maddesinde,
temel hak ve özgürlüklerin, ancak savaş, seferberlik veya olağanüstü hallerde, milletlerarası
hukuktan doğan yükümlülükler, ihlal edilmemek kaydı ile kısmen veya tamamen
durdurulabileceği yazılıdır. Yine Anayasamızın 19. maddesinde ‘hiç kimsenin hürriyeti ve
güvenliğinin mahkeme kararı olmadan kısıtlanamayacağı, zorunlu hallerde, kısıtlansa bile 24
saat içinde, hakim onayına sunulması gerektiği düzenlenmiştir. Yine Anayasamızın 23.
Maddesinde, yerleşme ve seyahat hürriyetinin ancak kanunla sınırlanabileceği öngörülmüştür
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 64. maddesi, salgın hastalıklara ilişkin tedbirleri
düzenlemiştir. Bu tedbirlerin hiçbirinde maske takma zorunluluğu yoktur. Kaldı ki böyle bir
zorunluluğun olduğunu kabul etmesek bile, Anayasamızın 2. Maddesinin, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin sosyal hukuk devleti olduğunu öngördüğü, sosyal devlet olma
ilkesinin ise, ekonomik olarak bir yükümlülük getirdiğinde, bu yükümlülüğün devletçe
karşılanması gerektiği açıktır .Yine Anayasamızın 56. Maddesi, sağlığın korunmasını devletin
ödevi olarak göstermektedir. Maske takmanın, maskenin amacına uygun olarak kullanılması
halinde, 4 saat süre ile aynı maskenin kullanılabileceği, dolayısıyla, ortalama bir insanın ev
dışında, 3 tane maske değiştirmesi gerektiği, bunun da kişiye belirli bir mali külfet getirdiği,
yine Anayasamızın 73. Maddesi gereği, mali yükümlülükler ancak kanunla konulur, kanunla
kaldırılır.
Hem sosyal devlet olma ilkesi, hem de getirilen zorunluluğun mali külfet getirmesi gereği,
devletin kişi başına her gün 3 tane maske sağlama zorunluluğu olduğu, anlatılan Anayasa ve
yasa maddeleri gereği olduğundan, yasaya uymayan idari para cezasının kaldırılmasına karar
verilmiştir.
Şu anda yürürlükte olan uygulamaların hukuka uygunluğu ciddi bir biçimde tehlike altındadır
ve kişilerin temel hak ve hürriyetleri açısından büyük bir tehdit unsuru oluşturmaktadır.
Hangi kurum tarafından ve neye dayanılarak yazıldığını dahi öğrenemediğim bir cezanın
bedelini ödemekle yükümlü bırakılmış durumdayım. Bu sebeplerle yüklenen borca ve cezaya
yönelik sayın mahkemenize itiraz etme zaruretim hasıl olmuştur.
İtirazımın değerlendirilerek kesilmiş olan cezanın iptaline karar verilmesini arz ve talep
ederim.

 

Tarih / İsim Soyisim

 

 

 

WhatsApp WhatsApp