Boşanma Avukatı İstanbul

Boşanma Davası Nedir?

Mahkeme ya da hâkim kendiliğinden bir hukuki uyuşmazlığa bakamaz. Bu uyuşmazlığın dava yoluyla mahkemede ileri sürülmesi gerekmektedir.
En yalın tarifiyle, Boşanma Davası; eşlerden birisinin mevcut evliliğin sona ermesi için, boşanmaya sebebiyet veren olayları (uyuşmazlığı) ve boşanma talebini mahkeme bir dilekçe ile (boşanma dilekçesi) mahkemeye sunmasıdır.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Türk Medeni Kanunumuzda Boşanma sebepleri sınırlı sayıda düzenlenmiştir. Yani boşanma sadece aşağıdaki sebeplerin bulunması halinde gerçekleşir. Boşanma sebepleri;

• Zina Nedeniyle Boşanma (TMK. 161. Madde)
• Hayata Kast Nedeniyle Boşanma (TMK. 162)
• Pek Kötü Muamele Nedeniyle Boşanma (TMK. 162)
• Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma (TMK. 162)
• Suç İşleme Nedeniyle Boşanma (TMK. 163)
• Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma (TMK. 163)
• Terk Nedeniyle Boşanma (TMK. 164)
• Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma (TMK. 165)
• Evlilik Birliğinin Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik) Nedeniyle Boşanma (TMK. 166/1)
• Anlaşmalı Boşanma (TMK. 166/3)
• Fiili (Eylemli) Ayrılık Nedeniyle Boşanma (TMK. 166/4)
Şeklinde düzenlenmiştir.

Kaç Tür Boşanma Davası Vardır?

Hukukumuzda, Anlaşmalı Boşanma Davası, Çekişmeli boşanma davası olmak üzere iki tür boşanma davası bulunmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Demektir?

Boşanma ya da boşanmaya bağlı sonuçlar bakımından (nafaka, tazminat, velayet vs.) taraflar arasında anlaşmanın bulunmadığı hallerde çekişmeli boşanma davasından söz edilir. Bir başka ifadeyle; bir boşanma davası anlaşmalı boşanma davası değilse, çekişmeli boşanma davasıdır.

Çeşitli olasılıklardan yola çıkarak, bir boşanma davasında:

Eşlerden birisi boşanmak istemekte, diğeri boşanmak istemiyor ise;

Eşler boşanma konusunda anlaşmışlar (her ikisi de boşanmak istiyor), ancak boşanmanın sonuçlarından en az bir tanesi konusunda (Velayet, nafaka, tazminat vs.) anlaşamıyor ise,
Tarafların anlaşmalı boşanma imkânı bulunmuyor ise; (Anlaşmalı boşanma için aranan 1 yıllık evlilik süresi dolmamış ise, eşlerin anlaşmalı boşanma davasının duruşmasında hazır bulunma imkanları yok ise vs.)
Çekişmeli boşanma davası gündeme gelecektir.

Çekişmeli Boşanma Davasının Aşamaları Nelerdir?

Çekişmeli Boşanma Davasının yargılama aşaması Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmiştir. Buna göre yazılı yargılama usulünün uygulandığı boşanma davalarında aşamalar;

Dilekçeler Aşaması,

Dilekçeler aşamasında taraflar karşılıklı olarak dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ile ikinci cevap dilekçelerini sunarlar.

Ön İnceleme Duruşması Aşaması,

Ön İnceleme duruşması uyuşmazlığın tespit edildiği, tarafların sulha davet edildiği aşamadır.

Tahkikat Aşaması,

Tahkikat aşaması tanıkların dinlendiği, delillerin toplandığı, bilirkişi incelemesi ile pedagog incelemesinin yapıldığı yani dosyayı aydınlatma adına tarafların iddia ve savunmalarının ispatlamaya çalıştığı aşamadır.

Sözlü Yargılama Aşaması

Sözlü yargılama aşaması dosyanın tümü hakkında tarafların beyanda bulundukları aşamadır.

Hüküm Aşaması

Mahkemece, boşanma davasına ilişkin verilen kararın açıklandığı aşamadır. Mahkeme son duruşmada davaya ilişkin kararını açıklayacaktır.

Olmak üzere 5 (beş) aşamalıdır.

Çekişmeli Boşanma Davası İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

Çekişmeli boşanma davası açabilmek için boşanma dilekçesinin hazırlanmış olması ve boşanma dilekçesinin ekine kimlik fotokopisinin eklenmesi yeterli olacaktır. Yargılamanın ilerleyen aşamalarda delil ve tanık listesi ayrıca sunulacağından delillerin ve tanık listesinin dava açılırken sunulması zorunlu değildir. Eğer davayı siz açtıysanız, mahkeme veznesinden harç ve masrafların yatırıldığına dair makbuzları da ekleyeceksiniz. Eğer bir boşanma avukatı aracılığıyla dava açacaksanız avukatınıza “Boşanma Vekaletnamesi” vermelisiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Eşlerin, aralarında anlaşarak hazırlayıp, imzaladıkları Anlaşmalı Boşanma Protokolü ile müracaat ederek genel itibariyle tek celsede sonuçlanan boşanma davalarıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma Davası Türk Medeni Kanunu 166/3’te düzenlenmiştir. Buna göre;
• Eşler arasındaki evliliğin en az bir yıl sürmüş olması,
• Eşlerin, boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda tam bir mutabakata (anlaşmaya) varmış olması,
• Eşlerin, bu anlaşmayı birlikte duruşmada hazır bulunarak tekrar etmesi,
• Eşler arasındaki bu anlaşmanın hâkim tarafından uygun bulunması,
Koşullarının tamamının bir arada bulunması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma İçin Bir Yıllık Evlilik Süresi Zorunlu Mudur?

Kanunda bu husus özel olarak düzenlenmiş olup, bir yıllık evlilik süresi dolmadan anlaşmalı boşanma davası açılamaz. Açılır ise mahkeme davayı reddedecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma davasında tarafların, boşanma ve çocuklar ile boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin olarak düzenleyip mahkemeye sundukları anlaşma metnidir.
Protokolü inceleyen aile mahkemesi, eğer protokolü uygun bulursa boşanma protokoldeki taraf iradelerine göre gerçekleşecektir.
Çekişmeli boşanma davasında protokol olmaz, boşanma dilekçesi olur!

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası genel itibariyle tek celsede sonuçlanan boşanma davası türüdür. Tabi, burada tüm koşulların sağlanmış olması gerekir.
Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak bir hafta ile bir ay sonrasına duruşma günü belirlenir.

Duruşma günü tüm koşulların varlığı halinde boşanmaya karar verilir. Gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesi üzerine istinaf süresinin dolmasıyla gerekçeli karar kesinleşir.

Böylesi bir ihtimalde anlaşmalı boşanma davası, 1 ay ile 3 ay arasında sonuçlanmış olacaktır. Ancak süreyi azaltan birçok faktör bulunmaktadır.

Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davaları Aile Mahkemeleri’nde açılıp görülmektedir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise; Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır.
Bugün hemen hemen bütün illerde ve büyük ilçelerde Aile Mahkemeleri bulunmaktadır. Nüfusu itibariyle iş yoğunluğu fazla olmayan yerlerde ayrı bir aile mahkemesi kurulmadığından, burada aile mahkemesinin görevine giren davalara asliye hukuk mahkemeleri bakmaktadır.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davasında yetkili mahkeme, boşanma davasının neredeki (hangi şehir, ilçe) mahkemesinin davaya bakacağını ifade eder.

Boşanma davasında yetkili mahkeme,
• Davacı eşin yaşadığı (ikamet ettiği) yer aile mahkemesi,
• Davalı eşin yaşadığı (ikamet ettiği) yer aile mahkemesi
• Eşlerin en son 6 ay birlikte yaşadıkları (ikamet ettikleri) yer aile mahkemesidir.
Davacı davasını bu üç seçenek yerdeki aile mahkemesinde açabilir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası “taraflarca hazırlama” ilkesinin uygulanması nedeniyle bir boşanma dilekçesi ile açılabilir. Boşanma dilekçesi ekine davacı kimlik fotokopisini eklemek suretiyle Aile Mahkemesine ya da Hukuk Tevzi Bürosuna müracaat edecektir. Burada gerekli harç ve masrafları ödedikten sonra, davacıya davanın hangi mahkemede görüleceğine ve dava esas numarasını gösteren bir evrak verilecektir. İşte harç ve masrafların yatırıldığı tarih davanın açıldığı tarih olacaktır. Anlaşmalı boşanma davası açan davacı, dava dilekçesi ekine boşanma protokolü de eklemelidir. Boşanma davasını avukatınız açıyor ise, boşanma vekaletnamesinin de dilekçe ekinde yer alması gerekir.

Boşanma Davası Masrafı

Boşanma Davasında Mahkeme Masrafları, Dava Harçları (Peşin Harç, Başvuru Harcı) ile Gider Avansından oluşmaktadır. Bunun dışında pedagog incelemesi, bilirkişi masrafları ve mahkemece gerek görülürse yapılacak diğer masraflar bu kapsam dışında yer almaktadır.

Boşanma davası açılırken ödenmesi gereken harç miktarı Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile belirlenir. Her yıl ödenmesi gereken harç miktarı değişir.

Ödenmesi gereken Gider Avansı ise Adalet Bakanlığı tarafından belirlenerek Hukuk Mahkemeleri Gider Avansı Tarifesi olarak yayımlanır. Gider avansı miktarı her yıl değişir.

Çekişmeli Boşanma ile Anlaşmalı Boşanma Arasındaki Farklar Nelerdir?

Çekişmeli boşanma ile anlaşmalı boşanma arasındaki en önemli farklar;
• Çekişmeli boşanma davasında kusur araştırması yapılırken, anlaşmalı boşanma davasında bırakın kusuru olaylar bile dava konusu edilmez, yani kimin kusurlu olduğu, eşler arasında neler yaşandığı hususu yargılama konusu edilmez.
• Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına göre çok uzun sürmektedir. Anlaşmalı boşanma davasında davanın koşulları ve protokol hususunda herhangi bir eksiklik yok ise tek celse (duruşma) de yargılama sonuçlanır.
• Çekişmeli boşanma davasında mahkeme hakiminin hem boşanma konusunda hem boşanmanın sonuçları konusunda bir karar vermesi gerekecektir. Yani hem tarafların boşanma taleplerinin kabulü ya da reddi yönünde karar verirken hem boşanmanın sonuçları olan velayet, nafaka, tazminat, kişisel ilişki vs. konusunda karar vermesi gerekir.
• Oysa Anlaşmalı boşanma davasında hâkim sadece tarafların hür iradesi ile hareket edip etmediği ve protokolün uygun olup olmadığına karar verecektir. Hür irade ile boşanmak istediklerini beyan eden tarafların boşanmalarına ve protokoldeki gibi boşanmalarına karar verecektir. Nafakanın miktarına, tazminatın tutarına müdahale etmeyecektir.
• Anlaşmalı boşanma davalarında tanık, bilirkişi incelemesi, keşif gibi deliller ileri sürülmez. Çekişmeli boşanma davalarında Boşanma Davalarında ileri sürülmesi caiz olan her türlü delil ileri sürülür ve araştırılabilir. Bu da yargılamayı uzatan bir etkendir.
• Anlaşmalı boşanma için bir yıllık evlilik süresi zorunludur. Oysa çekişmeli boşanma davası için böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.
• Anlaşmalı boşanma davasında eşlerin duruşmada hazır bulunması zorunludur. Oysa çekişmeli boşanma davasında eşlerin duruşmada hazır bulunması gerekmez.
• Anlaşmalı boşanma tek duruşmada (celsede) sonuçlanabilirken, çekişmeli boşanma davası tek celsede sonuçlanmamaktadır. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davasında boşanma süreci hızlı, çekişmeli boşanma davasında ise daha uzun sürmektedir.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları tek celsede (tek duruşmada) sonuçlanırken, çekişmeli boşanma davalarında bu süreç daha uzun sürmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davalarında her şey sorunsuz ve gecikmesiz gerçekleşse bile bu süreç en az 1 ila 1,5 yıl sürmektedir. Bu sürece istinaf ve temyiz süreleri dahil değildir. “Boşanma Davası kaç ay sürer?”, “Boşanma davası kaç yıl sürer?”, “Boşanma davası en fazla ne kadar sürer?” şeklindeki sorularının cevabını, yargılamayı yapan hâkim dahi net olarak size söyleyemez. Buradaki sürelerin genel nitelikli olduğunu belirtmekte fayda var.

Boşanma Davasında Tarafların Duruşmalara Katılması Zorunlu Mudur?

Çekişmeli boşanma davalarında: Eğer kendisini bir vekil ile temsil ediyor ise duruşmaya katılmak zorunda değildir. Eğer kendisini vekil ile temsil etmiyor ise, sonuçlarına katlanır. Bu sonuçlar;

Kişi davacı ise; duruşmaya kendisi veya vekili katılmaz ise dava dosyası önce işlemden kaldırılır, üç ay içerisinde yenilenmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.

Kişi Davalı ise; duruşmaya kendisi veya vekili katılmaz ise, duruşmada gerçekleşen ve yokluğunda yapılan usuli işlemlere itiraz edemez.

Anlaşmalı boşanma davalarında ise, her iki tarafın duruşmada hazır olması gerekir. Sadece vekillerin gelmesi yeterli olmayıp tarafların bizzat duruşmada hazır olması gerekir. Aksi takdirde anlaşmalı boşanma gerçekleşemez.

Boşanma Avukatı Zorunlu Mudur?

Boşanma davasında avukat ile temsil konusunda bir yasal zorunluluk yoktur. Ancak, boşanma avukatı olmaksızın açılan davada, sonuçlar çok ağır olabilecektir. Yani bir kişinin boşanma davasını bir avukat ile açması gerektiği konusunda herhangi bir yasal mevzuat bulunmamaktadır. Ancak birçok boşanma davasında gördüğümüz üzere, Boşanma Avukatı olmaksızın açılan davalar sonucunda, belki de hayat boyu sürecek mağduriyetlere şahit olmaktayız.

Hâkim Anlaşmalı Boşanma Davasında Taraflara Ne Sorar?

Anlaşmalı boşanma davasının belkemiği boşanma protokolüdür. Hâkim tarafların boşanma iradelerini ve boşanmadaki şartları hür irade ile kararlaştırdıklarından emin olmak için boşanmak isteyip istemediklerini, protokoldeki imzaların kendilerine ait olup olmadığını, boşanma protokolündeki gibi boşanmak isteyip istemediklerini soracaktır. Boşanma protokolünde anlaşılması zor bir şartın bulunması halinde taraflardan bunun açıklamasını isteyebilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Hâkim Taraflara Ne Sorar?

Çekişmeli boşanma davasında taraflar karşılıklı olarak dilekçelerini sunduktan sonra, öninceleme duruşmasında taraflara sulh olmak isteyip istemedikleri, eğer bir uzmanın yardımından faydalanmak istiyorlar ise bir uzmana yönlendirebileceğini soracaktır. Sonrasında taraflardan uyuşmazlık konularını ve taleplerini soracaktır. Taraflar uyuşmazlık konusunu ve taleplerini belirttikten sonra bu husus öninceleme tutanağına yazılacaktır. Yine taraflardan dilekçede belirttiği hususlardan belirsiz (muğlak) hususlarda bilgi ve açıklama yapılmasını isteyebilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında İlk Duruşma Ne Zaman Olur?

Çekişmeli boşanma davasında ilk duruşma genel olarak dava dilekçesinin verildiği tarihten itibaren 5-6 ay sonrasında olmaktadır. Tarafların dilekçe hakkını tam olarak kullanıp kullanmaması, dilekçeler aşamasında sürelerin ne kadarının kullanıldığı hususları ile birlikte mahkemenin iş yoğunluğu nazara alındığında bu süre kısalabildiği gibi uzayabilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası, Anlaşmalı Boşanma Davasına Dönüşebilir Mi?

Tabi ki. Taraflar çekişmeli boşanma davası devam ederken, boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda anlaşmaya varırlarsa, aralarında hazırlayacakları protokol uyarınca anlaşmalı boşanmalarını talep edebilirler.

Bu durumda çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanmaya dönüşür.

Anlaşmalı Boşanma Davası, Çekişmeli Boşanma Davasına Dönüşebilir Mi?

Tarafların, Boşanma, Çocuklar ve Boşanmanın mali sonuçları konusunda hazırladıkları Anlaşmalı Boşanma protokolü mahkemeyi bağlamayacaktır. Tarafların duruşmada bu protokolü kabul ettiklerini ve protokoldeki imzanın kendilerine ait olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.

  • Eğer mahkemeye protokol sunmasına rağmen;
  • Taraflardan bir tanesi duruşmaya gelmez ise,
  • Taraflardan bir tanesi protokoldeki hükümlerden bir tanesini dahi kabul etmez ise,
  • Taraflardan bir tanesi duruşmada ben anlaşmalı boşanmak istemiyorum şeklinde beyanda bulunur ise,

Anlaşmalı boşanma gerçekleşmez, bu takdirde davacının davasını çekişmeli dönüştürmesi gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanmak isteyen kişi, eşi ile boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamalıdır. Boşanma protokolünü, boşanma dilekçesine ekleyerek, bulunduğu yer aile mahkemesinin olduğu adliyedeki hukuk tevzi bürosuna gidecek, burada gerekli harçlar ve masraflar yatırmak suretiyle davasını açacaktır.

Boşanma Davasında Vazgeçme

Boşanma davası devam ederken, eşler boşanmaktan vazgeçebilir, birbirlerine yeniden şans verebilir. Açmış oldukları boşanma davasının kapatılmasını isteyebilirler. Böylesi bir durumda davacının davasından vazgeçtiğine ya da feragat ettiğine ilişkin bir dilekçe ile mahkemeye müracaat etmesi gerekir. Ancak vazgeçme ile feragat beyanının farklı sonuçları olduğundan bir boşanma avukatının hukuki yardımından faydalanmalıdırlar.

Boşanma Davası Şartları

Her bir boşanma davasının açılmasına ilişkin şartlar farklıdır. Örnek vermek gerekirse anlaşmalı boşanma davası için en az 1 yıllık evlilik, boşanma protokolü, tarafların duruşmada hazır olmaları ve hâkimin protokolü uygun bulması gibi. Yine çekişmeli boşanma davasında da boşanma sebebine bağlı olarak şartlar farklılık gösterir. Örneğin Zina sebebiyle boşanma davasında, zina olgusunun ispatlanması, zinayı öğrendikten sonra 6 ay içinde dava açılmış olması ve zinayı affeden bir olgunun bulunmaması gibi. Dolayısıyla her bir davayı ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Bu nedenle en detaylı ve doğru bilgiyi boşanma avukatından alabileceksiniz.

Boşanma Davası Hangi Dava Türüne Girer?

Boşanma davası birçok ayrıma tabi tutularak sınıflandırılabilir.
Özel Hukuk Davası– Kamu Davası Ayırımında, Özel Hukuk Davasıdır.
Ceza Davası – Hukuk Davası ayırımında, Hukuk Davasıdır.
Boşanma Davası, Yazılı Yargılama Usulü – Basit Yargılama usulü ayırımında; Yazılı Yargılama usulünün uygulandığı dava türlerindendir.

Boşanma Davası Mal Paylaşımı

Mal paylaşımı ile kastedilen, Mal Rejimi Hukukundan kaynaklanan davalar ise boşanma davası ile mal paylaşımı davasının aynı dilekçe ile dava konusu edilmesi mümkün değildir. Ancak boşanma dilekçesi yanında ayrıca mal rejiminin tasfiyesine ilişkin ayrı bir dava açılması mümkündür. Ancak aynı dosya içerisinde değil, ayrı davalar halinde görülecektir. Çünkü mal rejiminden kaynaklanan davalar boşanma kararı kesinleştikten sonra görülebilecek davalardır. Bu nedenle boşanma davası yanında mal rejimine ilişkin dava açılmış ise, mal rejimine ilişkin davaya bakan mahkemece boşanma davasının sonucunu bekleyecektir.

Boşanma Davası Reddedildikten Sonra Anlaşmalı Boşanma Davası Açılabilir Mi?

Evet açılabilir. Taraflar boşanma davası reddedildikten sonra, bir araya gelerek boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda anlaşmaya varabilirler. Bu takdirde yeni bir boşanma dilekçesi ile boşanma protokolünü mahkemeye sunarak anlaşmalı olarak boşanmalarını talep edebilirler.

Boşanma Davası, Zamanaşımı Süresi:

Boşanma Davaları için öngörülen bir zamanaşımı süresi bulunmamaktadır. Ancak bazı boşanma sebeplerinde hak düşürücü süre öngörülmüştür. Hak düşürücü sürelere örnek olarak Zinayı öğrenen eşin öğrenmeden itibaren 6 ay içerisinde dava açması gibi. Boşanma için bir zamanaşımı süresi bulunmamakta ise de boşanmaya bağlı bazı davalar için dava açma hakkı konusunda zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Örneğin, Katkı payı alacağı davası, değer artış payı davası, artık değere katılma alacağı davası gibi mal rejiminin tasfiyesine yönelik davalar için öngörülen zamanaşımı süreleri bulunmaktadır. Zamanaşımı ve hak düşürücü süreler bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır. En önemli fark ise hak düşürücü sürenin olduğu bir durumda hâkim sürenin geçip geçmediğini kendisini tespit eder. Hak düşürücü süre dolmuş ise davanın reddine karar verir.

Boşanma Davası Ücreti Geri Alınır Mı?

Boşanma davası ücreti ile kastedilen şey genel itibariyle, yapılan yargılama nedeniyle ödenen harç ve masraflardır. Boşanma davası sonucunda davanın kabulüne karar verilmesi halinde, yargılama giderleri karşı tarafa yüklenir. Dolayısıyla davacının davasının kabul edilmesi halinde, davalı yargılama giderlerini davacıya ödemekle yükümlü olacaktır.

Boşanma Davası Örnek Dilekçe

Boşanma davası, örnek dilekçe ile kazanılamaz. İnternet ortamında birçok örnek dilekçeye ulaşabilirsiniz. Ancak şunu bilmelisiniz ki, her bir boşanma davasının kendisine özgü olay ve olguları bulunmaktadır. Dolayısıyla bir başkası için hazırlanmış boşanma dilekçesinden fayda değil, çoğunlukla zarar gelecektir. Nasıl ki, hekime ya da en azından eczacıya sormadan bilmediğiniz bir ilacı internet ortamından satın almak ne derece riskli ise, aynı şekilde internet ortamından başkası için hazırlanmış bir dilekçe ile dava açmak o derece zararlı sonuçlara yol açacaktır. Boşanma davası dilekçesini bir avukat aracılığıyla hazırlamalısınız. Hem ekonomik olacaktır. Hem de davayı kazanabilmek için bir şansınız olacaktır.

Boşanma Davası Delil Listesi Nedir?

Boşanma davasında, taraflar hangi delillere dayanacaklarını boşanma dilekçelerinde belirtirler. Dilekçeler aşaması tamamlandığında tarafların delillerini sunmaları için iki haftalık kesin süre verilir. Taraflar bu iki haftalık süre içerisinde delillerini bir dilekçe halinde sunmaları gerekir. İşte bu dilekçeye delil listesi denilmektedir.

Boşanma Davasında Tanık Listesi Nedir?

Boşanma davasında taraflar tanıklarını mahkemeye bildirirken, dilekçe ile sunarlar. Bu dilekçede tanıklarını liste halinde sunarlar. İşte bu dilekçeye tanık listesi denilir. Tanık listesinde, tanıkların adı ve soyadı, TC. Kimlik numarası, adresleri ve hangi konuda tanıklık yapacakları hususu yazılır.

Boşanma Davası Beyan Dilekçesi Nedir?

Boşanma davasında bazı hususlarda beyanda bulunmak gerekir. Örneğin, bir delilin nerede bulunacağını belirterek bu delilin getirtilmesi istenebilir. İşte dava sırasında beyanda bulunmak isteyen taraf bunu bir beyan dilekçesi ile mahkemeye arz edecektir. Bazen mahkemece bir hususta taraflardan birisinden açıklama isteyebilir. Böylesi bir durumda açıklama yapacak kişi yazılı olarak beyanda bulanacaktır.

Boşanma Davası Talep Dilekçesi Nedir?

Boşanma davasında kural olarak; taleple bağlılık ilkesi uygulanmaktadır. Yani bir talep olmaksızın mahkemece kural olarak karar verilmez. Örneğin davacı eş, diğer eşten nafaka talep etmemiş ise bu takdirde hâkim davacı eş yararına nafakaya hükmedilemez. Bazen değişen koşullar nedeniyle dava dilekçesindeki talepler dışında talepler ileri sürülebilmektedir. Örneğin, geçici velayet kendisine verilen eş cezaevine girmiş ise, bu takdirde diğer eş geçici velayetin kendisine verilmesini isteyebilir ya da mahkemece boşanma davası sırasında verilen geçici nafakanın artık yetmediğini beyan eden kişi bu nafaka miktarının arttırılmasını mahkemeden talep edebilir.

Boşanma Davası İçin 3 Yıl Bekleme Ne Demektir?

Bir boşanma davası açılıp, mahkemece boşanma davasının reddine karar verildi ise, bu takdirde kararın kesinleşmesinin üzerinden 3 yıl geçince ve taraflar bu süre içerisinde bir araya gelmemiş ise taraflardan birisinin Fiili (Eylemli) Ayrılık Nedeniyle Boşanma davası açma hakkı bulunmaktadır. Dikkat edilirse, burada sadece boşanma kararının kesinleştiğinin, karar kesinleştikten sonra 3 yıl geçtiğinin ve bu süre içerisinde tarafların evlilik birliğini kuramadıklarının (karı-koca olarak bir araya gelmediklerinin) ispatlanması yeterli olacaktır.

Boşanma Davası Terditli Açılabilir Mi?

Tabi ki açılabilir. Hatta terditli davalar konusunda en rahat şekilde örnek gösterilebilecek dava türleri arasında boşanma davası yer alır. Örneğin tarafların zina sebebiyle boşanmalarına, zina ispat edilemez ise evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı olarak boşanma davası açmak pekâlâ mümkündür. Böylesi bir durumda, sadakat yükümlülüğüne aykırı davaranan eşin zinası ispatlanamasa bile, güven sarsıcı eylemi ispatlanması halinde Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedenine Dayalı dava açılması mümkündür.

Boşanma Davasında Vazgeçme

Boşanma davası sırasında taraflar yargılama esnasında birbirlerine ikinci bir şans vermek isteyebilirler. Bu durumda davacı eş, mahkemeye vereceği bir vazgeçme dilekçesi ile davasının vazgeçme nedeniyle reddine karar verilmesini talep edebilir. Ancak bu durum kötü niyetin varlığı halinde mağduriyetlere sebebiyet verebileceğinden mutlaka bir boşanma avukatına danışmalısınız.

Boşanma Davasında Üst Mahkeme Hangisidir?

Boşanma Davasında üst mahkeme Aile Mahkemesinin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesidir. Boşanma davasının aile mahkemesinde, aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerince görüleceğini belirtmiştik. Aile Mahkemesi tarafından boşanmaya ilişkin verilen kararlara karşı üst mahkeme olarak Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf kanun yoluna gidilebilir. Bölge Adliye mahkemesince verilen temyizi mümkün olan kararlara karşı ise Yargıtay İlgili Hukuk Dairesine gidilebilir.

Boşanma Davası Önce Mal Kaçırma Halinde Ne Yapılmalıdır?

Bu sorunun cevabı farklılık arz eder. Boşanma davası öncesinde eşlerin birbirlerinden mal kaçırmalarına sıklıkla rastlamaktayız. Örneğin üzerinde bulunan taşınmazın bir başkasına satışı, aracın bir başkasına devri, bankada bulunan paranın çekilmesi gibi. Genel olarak boşanma davası sonucunda, maddi tazminat ve manevi tazminatın tahsilini imkânsız hale getirmek için başvurulan bu hileli davranışlar, kimi zaman mal rejiminin tasfiyesi sonucunu semeresiz hale getirmek amaçlı yapılabilmektedir. Sahip olduğunuz hakları ve almanız gereken tedbirleri öğrenmek için bir boşanma avukatı ile görüşmelisiniz.

Boşanma Kararı Ne Zaman Kesinleşir?

Boşanma davasında duruşmada verilen karara kısa karar denilir. Kısa karar verildikten sonra mahkemece kararın gerekçesini de içeren gerekçeli karar hazırlanır. Taraflardan bir tanesinin talebi üzerine gerekçeli karar taraflara tebliğ edilir. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren tarafların iki haftalık kesin süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvuru hakkı bulunmaktadır. Eğer taraflar gerekçeli kararı bu süre içerisinde istinaf etmezler ise boşanma kararı kesinleşir. İstinaf yoluna gitmesi halinde karar kesinleşmez ve yargılama üst mahkemelerde devam edecektir.

WhatsApp WhatsApp