Ceza Hukuku

İdeal Hukuk & Danışmanlığın birincil uzmanlık alanı Türk Ceza Hukuku ve Türk Ceza Muhakemesi'dir. Ceza hukuku ve ceza savunma hukuku alanında üstün deneyime ve uygulamaya sahibiz. 15 yılı aşkın süredir yabancı müvekkillerimize cezai müdafaa sağlıyoruz. Ceza avukatlarımız ve savunma avukatlarımız, ceza soruşturmaları ve ceza davalarında müvekkilleri temsil etme ve savunma konusunda geniş bilgi birikimine ve önemli yargılama deneyimine sahiptir. Savunma stratejilerimiz kapsamlı bilgi ve tecrübemize dayanmaktadır. Tecrübeli ceza savunma avukatlarımız, soruşturma süreçlerinde ve yargılamalarda sizleri temsil eder ve savunur.

Ceza Hukuku Nedir?

Ceza hukuku, suç teşkil eden fiilleri ve bunlara uygulanacak yaptırımların neler olduğunu gösterir.

Ceza hukuku, haksızlık teşkil eden insan davranışlarından hangilerinin suç olarak tanımlanması gerektiğini, bu davranışların hangi koşullar altında işlenmesi durumunda suç oluşturacağını ve suç teşkil eden bu davranışların işlenmesi durumunda ne tür yaptırımların uygulanması gerektiğini belirleyen bir hukuk disiplinidir.

Ceza Hukukunun Amacı Nedir?

Ceza hukuku ve diğer bütün hukuk kuralları, aksine davranılması durumunda devlet gücüyle yaptırım uygulanmasını zorunlu kılar. Hukuk kuralları toplum düzenini sağlama görevini yerine getirebilmesi için devlet gücüne dayanırlar. Ceza hukuku, öngördüğü yaptırımların ancak devlet tüzel kişiliği tarafından uygulanabilir olması nedeniyle, diğer hukuk disiplinlerine göre devlet gücünün müdahalesini daha fazla zorunlu kılar.

Ceza hukuku, suç teşkil eden fiilleri ve bunlara uygulanacak yaptırımların neler olduğunu gösteren hukuk disiplinidir. Ceza hukuku, sahip olduğu yaptırımların önleyici etkisiyle, hukuki değerlerin korunması fonksiyonu görür.

Ceza hukuku, fonksiyonunu söz konusu hukuki değerleri ihlal eden saldırıları suç olarak tanımlamak suretiyle yerine getirmektedir. Örneğin kasten yaralamanın suç olarak tanımlanmasıyla (TCK md. 86) kişilerin vücut dokunulmazlığı; cinsel saldırı suçuyla (TCK md. 102) kişilerin cinsel dokunulmazlıkları korunmaktadır.

Her suç tanımıyla korunmak istenen bir hukuki değer vardır. Kişi suç işlemek suretiyle korunmak istenen bu manevi, ideal değerleri tanımadığını göstermiş olmaktadır. Suç işleyen kişinin cezalandırılmasının nedeni de suç işlemek suretiyle ihlal ettiği bu hukuki değerlerin, toplumun barış içinde birlikte yaşaması için korunması gereken değerler olduğunun farkına varmasını sağlamaktır.

Ceza hukuku, kamu hukuku içerisinde yer alan bir bilim dalıdır. Zira bir suçun işlenmesiyle, devletle bu suçu işleyen kişi arasında bir cezalandırma ilişkisi kurulmaktadır. Suç işleyen kişiyi cezalandırma gücü devletin tekelinde bulunmaktadır.

Ceza Hukuku Genel Hükümler Nelerdir?

Maddi ceza hukuku da kendi içinde ceza hukuku genel hükümler ve ceza hukuku özel hükümler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.5237 sayılı Türk Ceza Kanunu “Genel Hükümler” (1-75. maddeler) ve “Özel Hükümler” (76-345. maddeler) olmak üzere iki kitaptan oluşmaktadır.

Ceza hukukunun genel hükümleri bütün suçlar için geçerli ortak prensipleri ihtiva etmektedir. Burada esas itibariyle bir fiilin cezalandırılabilmesi için gereken koşullar ve böyle bir fiilin işlenmesine bağlanan hukuki sonuçlar gösterilmektedir.

Ceza hukuku özel hükümlerde ise kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, hakaret, hırsızlık, zimmet, rüşvet gibi tek tek suç tanımları yer almaktadır.

Ceza Hukuku İlkeleri Nelerdir?

 • Suç ve cezada kanunilik ilkesi
 • İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaması,
 • Suç tanımlarının açık olması (belirlilik ilkesi),
 • Örf ve adetle suç ve ceza konulamaması,
 • Kıyas yasağı,
 • Ceza kanunlarının geçmişe yürütülmesi yasağı.

Ceza Muhakemesi Nedir?

Ceza muhakemesi hukuku, ceza muhakemesini düzenleyen hukuk dalıdır. Ceza muhakemesinin ilke ve esaslarını ortaya koyan ceza muhakemesi hukukunun amacı, insan hakları ihlallerine yol açmadan maddi gerçeği araştırıp bulmaktır.

Ceza Hukukundaki SUÇ Kavramının Oluşma Şarları Nelerdir?

 • Suçun Maddi Unsurları
 • Suçun Manevi Unsurları
 • Hukuka Aykırılık Unsuru

Ceza Hukukunun Bölümleri Nedir?

Ceza hukuku, üç ana bölüme ayrılmaktadır. Bunlar;

 • Maddi ceza hukuku,
 • Ceza muhakemesi hukuku ve
 • Ceza infaz hukukudur.

Maddi Ceza Hukuku

Maddi ceza hukuku, hangi fiillerin suç teşkil ettiğini, suçun hangi unsurlardan teşekkül ettiğini, cezalandırmanın koşullarını, cezaların nelerden ibaret olduğunu ve bunlara ilişkin temel ilkeleri ele almaktadır. Maddi ceza hukukuna ilişkin temel mevzuat 5237 s. Türk Ceza Kanunu’dur.

Maddi ceza hukuku, kendi içerisinde ceza hukuku genel hükümler ve ceza hukuku özel hükümler olmak üzere iki ana başlığa ayrılmaktadır. 5237 s. TCK’da bu teorik ayırıma paralel olarak, “Genel Hükümler” (m.1-75) ve “Özel Hükümler” (m.76-343) adlı iki kitaptan oluşmaktadır.

Ceza Muhakemesi Hukuk

Ceza muhakemesi hukuku genel olarak soruşturma ve kovuşturma aşamalarında oluşur. Yargılamanın, iddia (cumhuriyet savcılığı), savunma makamı (şüpheli/sanık ve müdafi) ve yargılama makamı olmak üzere üç tarafı bulunmaktadır. Suçun mağduru ya da suçtan zarar görenler yargılamayı ancak katılan sıfatıyla takip ederler ve yargılama esas itibariyle kamu davasıdır. Yakalama, gözaltı, tutuklama, arama-el koyma, telefon dinleme gibi tedbirler bu sürecin yürütülmesine ilişkin enstrümanlardır.

Ceza Muhakemesi Hukukunun temel mevzuatı 2005 yılında yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’dur.

Ceza İnfaz Hukuku

Ceza infaz hukuku, ceza muhakemesi neticesinde sanığın bir yaptırıma mahkum edilmesi halinde, bu yaptırımların nasıl infaz edileceğine ilişkin kuralları ihtiva eder. Hapis cezalarının hangi tip infaz kurumunda infaz edileceği, infazın ne zaman başlayacağı ne zaman biteceği, koşullu salıverme gibi konular ele alınmaktadır.

Ceza İnfaz Hukukunun temel mevzuatı 13.12.2004 tarih ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’dur.

 
Ceza Hukuku Alanında Sağladığımız Hizmetleri Şunları İçerir:

 • Vaka analizi ve raporlama
 • Ceza hukuku konularında hukuki danışmanlık
 • Ceza soruşturmalarında ceza savunması
 • Ceza davalarında ve yargılamalarda cezai savunma
 • Ele aldığımız suçlardan bazıları:
 • Kasten adam öldürme ve yaralama,
 • Banka, para transferi ve elektronik dolandırıcılık,
 • Mülk ve gayrimenkul dolandırıcılığı ve dolandırıcılığı,
 • Cinsel suçlar ve kabahatler,
 • Uyuşturucu ve uyuşturucuyla ilgili suçlar,
 • Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti,
 • Kültür varlığı kaçakçılığı ve kültürel miras suçu,
 • 5549 Sayılı Kanun kapsamında bloke banka hesapları ve paranın kaldırılması,
 • Skype dolandırıcılığı ve görüntülü görüşme,
 • Bilgisayar ve internet suçları,
 • İnternette şantaj,
 • Bahis ve kumar suçları
WhatsApp WhatsApp