İş Hukuku

İdeal Hukuk & Danışmanlık, müvekkillerine iş hukuku kural ve ilkelerinin işçi-işveren ilişkilerine yeterli şekilde uygulanması, istihdam bağlantılarının hazırlanması ve şirketin iç işleyişini düzenleyen kuralları içeren belgelerin hazırlanması da dahil olmak üzere her türlü danışmanlık hizmetlerinde destek vermektedir. mevzuat ve prosedürler gibi çalışan-işveren ilişkileri ve bunlara ilişkin stratejilerin belirlenmesi, mevzuattaki son değişiklikler veya içtihatlar hakkında müvekkillerin bilgilendirilmesi ve bunlara ilişkin uygulama usulleri hakkında hızlı ve güvenilir hukuki görüş alınmasını sağlamaktır.

İş Hukuku Nedir?

İş Hukuku tanımı işçi ve işveren’in arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. İşçi ücretlerini, çalışma şartlarını, işçi sendikalarını ve bağlı olduğu diğer tüm toplulukları Çalışma Bakanlığı, SSK, İş ve İşçi Bulma Kurumu, vakıflar, dernekleri ve bazılarını kapsamaktadır. İşçi ve işveren arasında yaşanan anlaşmazlıklar İş kanuna göre işçi mahkemeleri ile görülür. Bugün yürürlükte olan 1475 numaralı yasa İş .kanunu ülkemizde ilk defa 1971 yılında kabul görmüştür.

‘Sanayi Devrimi sonrası önem kazanan işçi hakları İş Hukukun’un esas gözettiği bir konu olmuştur’

İŞ HUKUKU NELERİ KAPSAR?

İş hukuku, kapsam olarak bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku konusu olarak ikiye ayrılmaktadır.

Bireysel İş Hukuku

Küçük işletmeleri kapsamaktadır. Sözleşme sonunda belirlenmiş ücret çalışma koşulları prim, ikramiye, sosyal haklar, işten ayrılma ve tazminat gibi konuları bireysel iş hukukunun çalışma alanıdır.
Toplu İş Hukuku: Büyük işletmelerde işçiyi temsil eden bağlı olduğu sendika gibi kurumlarla işveren arasında uygulanmaktadır. Sendika kurma, sendikaya üye olma, toplu iş sözleşmeleri ve diğer sendikal haklar gibi konuları kapsar.

Daha önce yazdığımız İş hukuku tanımı konumuza girip detaylı bilgiler’de alabilirsiniz.

Sanayi Devrimi sonrası önem kazanan işçi hakları İş Hukukun’un esas gözettiği bir konudur. Herhangi bir hükümde tereddüt yaşanması durumunda işçi lehine karar verilebilir. İş Hukuku hem işçiye hem de işverene bazı sorumluluklar yüklemektedir.

İŞVEREN’İN SORUMLULUKLARI

Ücret Ödeme Borcu

İşçi ile işveren arasında yapılan sözleşme sonunda belirtilen ücret tam olarak ve zamanında işveren tarafından ödenmek zorundadır. Ayrıca ödeme değerli kağıtla ile ya da üretilen mallar ile ödenemez. Sözleşmedeki gibi TL olarak ödenmek zorundadır.

İşçinin Kullandığı Araç ve Gereç Malzemelerin ve Donanımı Temin Etme Borcu: Çalışanın görevini yerine getirebilmesi için gerekli alet, malzemenin temini, onarımı ve bakımı işverenin sorumluluğundadır.

İşçi Sağlığını Koruma Borcu

İşveren çalışanın sağlığını ve iş güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Gerekli önlemleri almalı, düzenli olarak denetlemelidir. İşçi iş yavaşlatsa bile çalışma sağlığı ve güvenliği ile tedbirlerin genelinin uygulanmasını sağlayarak kontrol etmelidir.

Eşit Davranma Borcu

İşveren iş yeri sınırları içerisinde her çalışanına aynı mesafeyi korumakla hükümlüdür. Özel hayatında samimi olduğu bir çalışanı ile ilişkisi iş yerinde farklı olmamalıdır. Özellikle ödüllendirme ve cezalandırma tarafsız bir şekilde yönetmenliğe ve iş akdine uygun olmak zorundadır.

Doğum İzni Borcu

Kanuna göre çalışan hamile kadının 8 hafta doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra olmak üzere toplam 16 hafta doğum izni bulunur. Çoğul gebeliklerle’de bu süre 2 hafta daha uzayabilmektedir. Çalışan eğer isterse sağlığı el verdiği takdirde doktor raporu ile doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışıp kalan süreyi doğum sonrasında kullanma hakkına’da sahiptirler.

İŞÇİNİN SORUMLULUKLARI

Çalışma Borcu

İşçi iş sözleşmesinde belirtildiği şekilde görevlerini yerine getirmekle ile sorumludur. Çalışacağı alan tam olarak belirtilmemişse işverenin takdir gördüğü görevleri yerine getirmek zorundadır. Eğer sözleşmede çalışma alanının sınırları çizilmişse bu alanın dışına çıkmak ancak işçi ile işverenin arasında olan bir anlaşma ile sağlanabilir. Ayrıca çalışan işverenin izni olmadan kendi görevlerini başkasına devredemez, yaptıramaz.

Sadakat Borcu

İşçi çalıştığı kurumun bazı gizlilik arz eden bilgilerini iş sözleşmesi geçerli olduğu süre içinde hiç kimse ile paylaşılmamalıdır. Bu etik olmadığı gibi İş Hukuku’na da aykırı olmaktadır.

İşyeri Kurallarına Uyma Borcu

Tüm çalışanlar kişisel ilişkileri ve diyaloğun hangi şekilde olursa olsun iş’yerleri sınırları içerisinde iş’yeri kurallarına ve genel ahlak kurallarına uygun davranmakla sorumludur.

Sizlerde İhtiyaç duyduğunuz durumlarda Avukatlık hizmeti veren Deniz Hukuk Bürosu’ulaşmak için iletişime tıklayınız.

WhatsApp WhatsApp