Miras Hukuku

Büromuz, vasiyetnamenin düzenlenmesi, veraset belgesinin alınması ve bu belgelerin yurt dışından temin edilmesi halinde, tanıma ve tenfiz işlemlerinin bu hükümlere uygun olarak yapılması gibi konularda yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Türkiye'de uluslararası özel hukuk, mirasın bölünmesi, miras hukukuna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, miras hukukuna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, mülkün tespiti ve yönetimi, müşterek kiracılıktan ayrılma işlemlerinin yapılması, ölüme bağlı tasarrufların azaltılması ve dosyalanması, iptal davalarının takibi ve sonuçlandırılması.

Miras Hukuku Nedir? Kaç Tür Mirasçı Vardır?

Miras Hukuku’nun ölüm ya da gaiplik halinde kişinin mal varlığı üzerinde yapılacak işlemleri belirleyen hukuk dalı olduğunu söyledik. Mirastan yararlanma hakkını anayasal çerçevede sonuçlandıran Miras Hukuku, Türk Medeni Kanunu kapsamındadır.

Baktığımızda 2 tür mirasçı vardır; yasal ve atanmış mirasçılar. Murisin terekesi üzerinde ölüme bağlı tasarrufla birlikte yasal mirasçılarının dışında kişiler de hak sahibi olabilir. Bunlara atanmış mirasçı denir. Miras bırakan kişinin iradesi ile seçilen kişidir.

Miras Hukuku Alanına Hangi Davalar Girer?

Miras hukuku alanında; vasiyetname hazırlanması, miras taksim sözleşmelerinin hazırlanması, vasiyetnameden dönülmesi sürecinin hazırlanması ve yürütülmesi, saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarma, miras sözleşmesinin sona ermesine ya da iptaline ilişkin sürecin hazırlanması ve yürütülmesi aşamalarında, ayrıca ölüme bağlı tasarruflar ve ölenin mallarının mirasçıları arasındaki paylaşımı konusunda avukatlar danışmanlık yapar.

Miras hukuku davaları ise;

 1. Mirasçıların terekeden alacakları pay ve oranlara ilişkin davalar,
 2. Vasiyetnamenin iptali davası,
 3. Tenkis davası,
 4. Muvazaa davaları,
 5. Saklı pay ihlali nedeni ile açılacak davalar,
 6. Reddi miras davaları,
 7. Terekenin tespiti davaları,
 8. Sağ kalan eşin miras payı davaları,
 9. Mirasçılıktan çıkarma iptal davaları,
 10. Murisin mirasının yasal ya da atanmış mirasçılar tarafından paylaşılamaması halinde ortaklığın giderilmesi davası,
 11. Miras payı denkleştirme davası,
 12. Mirastan yoksunluğun tespiti davası,
 13. Mirasta istihkak davası,
 14. Miras sözleşmesinin ortadan kaldırılmasına ilişkin davalar,
 15. Terekenin korunmasına ilişkin davalar,
 16. Terekenin mevcudunun tespitine dair davalar,
 17. Mirasçının gaipliğine karar verilmesi davası,
 18. Gaiplik ve malvarlığının hazineye intikali davası,
 19. Mirasın reddi kararının iptali davasıdır.
  Miras Hukuku dahilinde mirasçılar arasındaki her türlü uyuşmazlıkların ele alınması ve çözüm yollarının oluşturulması yasal çerçevede işlenmektedir.

Mal Paylaşımı Nedir? Miras Paylaşımı Oranları Nasıl Belirlenir?

Mirasçılar arasında miras bırakanın malları belli kurallar çerçevesinde paylaştırılır. Ölen kişinin eşi sağ ise miras paylaşım oranları yasal mirasçılar arasında kanunda belirtilen oranlara göre değişir.

Saklı paylı mirasçılar ve saklı pay oranları şöyledir;

 1. Altsoy için saklı pay oranı, yasal miras payının yarısı,
 2. Anne ve babadan her biri için saklı pay oranı, yasal miras payının dörtte biri,
 3. Sağ kalan eş için saklı pay oranı, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması halinde yasal miras payının tamamı, diğer hallerde yasal miras payının dörtte üçüdür.
 4. Örneğin sağ kalan eş ve 2 çocuk yasal mirasçı ise; sağ kalan eş mirasın 1/4’ni, çocukların her biri mirasın 3/8’nü alır.

Mirasçılıktan Çıkarma Nedir?

Miras bırakan kişi, medeni kanunda belirtilen uygunsuz davranışlarda bulunmaları halinde saklı paylı mirasçıları mirastan çıkarılabilirler.

Saklı paylı mirasçılar, miras bırakan kişi veya yakınlarına yönelik ağır bir suç işlerse ya da aile üyelerine karşı aile hukuku kaynaklı ödevlerini yerine getirmez ise mirasçılıktan çıkarılabilir.

Saklı paylı mirasçı mirastan çıkarılması durumunda hem mirastan pay alamaz hem de tenkis davası açamaz. Mirastan çıkarılan saklı paylı mirasçının payı ise alt soyu (çocuk-torun) varsa onlara geçer. Yoksa diğer mirasçılara eşit oranda paylaştırılır. Mirastan çıkarma sebebi açıkça belirtilmezse çıkarma işlemi geçersiz olur.

 

WhatsApp WhatsApp