Şirketler Hukuku

İdeal Hukuk & Danışmanlık'ın şirketler hukuku departmanı, her türlü yerli ve yabancı yatırım projesinin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi ile ilgili tüm yasal incelemeleri sağlamakta ve müvekkillerine şirketler hukuku, ticaret hukuku, ortak girişimler ve özelleştirme projelerinde düzenli olarak hukuki danışmanlık sağlamaktadır.


Bu kapsamda İdeal Hukuk & Danışmanlık, müvekkillerine anonim ve limited şirketlerin kurulması, özel ortaklıkların (JV, SPV) kurulması, başta Hissedarlar olmak üzere ilgili tüm sözleşmelerin incelenmesi dahil olmak üzere birçok farklı alanda müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.


Sözleşmeler (SHA), Hisse Alım Sözleşmeleri (SPA), Hisse Rehni ve Hesap Rehni sözleşmeleri, müzakere süreçlerinin yürütülmesi, şirketler için genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yapılması, şube açılışlarının yapılması, iç yönergelerin hazırlanması ve iç işleyişine uygun olarak yürürlüğe konulması Şirketin ana sözleşmesi değişikliklerinin hazırlanması, her türlü sermaye artırımı ve sermaye azaltım işlemlerinin yapılması emisyon primi, nakit, iç kaynaklar, ayni vb şirketler grubu vb. ilgili birçok alanda hukuk desteği verilmektedir.

Şirket hukuku Nedir?

Şirketler hukuku; ekonomik alandaki faaliyetleri düzenleyen, şirket ve şirket bünyesindeki tüm hukuki prosedürleri belirleyen ve ticaret alanındaki faaliyetleri kanunla düzenleyen hukuk birimidir. Türk ticaret hukuku birçok yenilik getirdi ve Türkiye'yi doğrudan yabancı yatırıma açacak. Yeni Türk ticaret hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar, bu konuları içeren tüm davaları ele alabilecek kapasitededir. Ticaretin tasarladığı ve düzenlediği hukuk alanı, ekonomik faaliyetlerde büyük önem taşır ve şirketler hukuku ve ticaret hukuku olarak adlandırılır. Ekonomi ülkeyi etkilediği ve yaşam biçimini belirlediği için ticaretle ilgili tüm konular farklı yasalarla düzenlenir.

Şirketler hukuku neleri kapsıyor?

Şirketler hukuku birçok alanı kapsamaktadır. Bu alanların başında değerli belgeler geldi. Değerli belgeler çekler, tahviller, sigorta poliçeleri olabilir. Tüm ticari faaliyetler kar amaçlı gerçekleştirilir. Değerli dosyalar da kârı daha hızlı ve daha kolay hale getirmek için kullanılır. Şirketler hukuku, bu belgelerin düzenlenmesi, kullanılması ve geri alınması gibi tüm konuları ele alarak iş hayatını daha hızlı ve kolay hale getirir. Türk hukuku kapsamında her türlü şirket kanunla belirlenir. Ticaret Kanunu'nda belirtilen tüm ticari şirketler Ticaret Kanunu'nun 2. Kitabında yer almaktadır. Bu nedenle, belirli şirket türlerine uymayan bir şirket varsa, şirket Borçlar Kanunu'na uyan şirket olarak kabul edilecektir. Ticaret Kanununda düzenlenen şirket türleri şunlardır: Sınırsız şirket, Limited Şirketi, Kayıtlı şirket, Limited Şirketi, Kooperatif bir şirkettir.

Şirketler Hukuku Neden Önemlidir?

Şirketler hukuku, bir şirketin kurulması ve devamında ticari hayatta faaliyet gösterebilmesi için uyulması gereken kuralları gösterdiğinden şirketler için vazgeçilmezdir.

ŞİRKETİN UNSURLARI?

1.Kişi Unsuru : Sözleşme Unsuru: En az iki kişi tarafından yapılan bir sözleşmedir.
2. Sermaye Unsuru : Ortak Amaç Unsuru: En az iki şirketin belli bir amaca ulaşmak için bir araya gelmeleri gerekir.Anonim şirketler, kanunen her iktisadi amaç için kullanabilirler.
3.Müşterek Amaç Unsuru:Adi ortaklıkta ortakların temel amacı kar elde etmek ve bu karı paylaşmaktır. Kanunda belirtilen kazanç paylaşma amacına aykırı olarak, bir ortağa katılım payına nazaran çok az bir kazanç, diğer ortak lehine verilirse burada aslan payı ortaklık söz konusu olur.
4.Sözleşme Unsuru
5.Aktif Katılma Unsuru

TİCARET ŞİRKETLERİ

Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş olan ticaret şirketleri 5 tiptir:

1.Kollektif
2.Komandit
3.Anonim
4.Limited
5.Kooperatif şirketlerdir.

Ticaret Kanununun 137. maddesi gereğince bu şirketler tüzel kişiliğe sahiptirler. Kişi topluluklarının tüzel kişiliğe sahip olması, onu meydana getiren kişilerden ayrı olarak haklar elde edip, borçlar yüklenebilmesi demektir. Tüzel kişiler; cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış icabı olarak, ancak insana ilişkin olanlardan başka bütün haklara ve borçlara sahip olabilirler. Tüzel kişi organları aracılığı ile faaliyetlerini yürütür. Tüzel kişinin kendini oluşturan ortaklardan ayrı, kendine ait bir malvarlığı bulunmaktadır. Aktif ve pasif dava ehliyetine sahip olan tüzel kişidir.

Şahıs Şirketleri

Şahıs Şirketleri ortaklık sözleşmesinin imzalanması sonrası imzaların noterde onaylanmasından itibaren 15 gün içerisinde şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ticaret sicili gazetesinde ilan edilirler. Tescil ile tüzel kişilik kazanılar ve tacir sıfatını alırlar.

Kolektif Şirket?

En az iki gerçek kişi ile kurulur ve tüzel kişiler bu şirkete ortak olmaz. Bu şirketin ortakları şirket borçlarından dolayı sınırsız sorumludurlar yani şirket alacaklıları alacaklarını şirket mal varlığından karşılayamaz ise ortakların şahsi mal varlığına el atabilirler.Şirkete parayla ölçülebilen her şey sermaye olarak getirilebilir, değişken ve belirsiz sermayeli bir şirket türüdür.

Adi Komandit Şirketleri

En az iki kişi ile kurulur, bu şirketin iki tip ortağı vardır;

1-Komandite Ortak: Sadece gerçek kişilerden oluşur ve şirket borçlarından dolayı sınırsız sorumlu tıpkı kolektif şirket ortağı gibi olup şahsi mal varlığına el atılabilir, bunlara komandite ortak denilir.Bunlar şirkete parayla ölçülebilen her şeyi sermaye olarak getirebilirler.

Sermaye Şirketleri

Sermaye şirketleri ortaklık sözleşmesinin imzalanması sonrası imzaların noterde onaylanmasından itibaren 30 gün içerisinde (2012 değişikliği) şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilirler, Tescil ile tüzel kişilik kazanılar ve tacir sıfatını alırlar.

Anonim Şirket

En az bir kişi ile kurulabilir (2012 değişikliği), ortakları tüzel kişi yada gerçek kişi olabilir.Sermayesi belirlidir, esas sermayeli anonim şirketlerde en az 50.000,00 TL, kayıtlı sermayeli anonim şirketlerde ise en az 100.000,00 TL’dir (2012değişikliği). Ortakları şirket borçlarından dolayı sorumlu değildir, şirket kendi mal varlığı ile kendi borçlarından sorumludur. Ortaklar şirkete kişisel emek, şahsi itibar ve vadesi gelmemiş alacak hariç para ile ölçülebilen her şeyi sermaye olarak getirebilir.

Limited Şirket

Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Ortakların sayısı elliyi aşamaz.Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.

Kooperatif  Şirket

Kooperatif, tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklardır.Kooperatif kurucusu olmak için en az 7 kişinin bir araya gelmesi gerekir. Kooperatiflerin kurucuları gerçek ve tüzel kişiler olabilir.Kooperatiflerin tüzel kişiliği bulunmaktadır. Kooperatifler kar amacı gütmemektedir.

 

 

 

WhatsApp WhatsApp