Ticaret Hukuku

İdeal Hukuk & Danışmanlık, müvekkillerine birleşme ve devralmalar, şirketler ve ticaret hukuku, eticaret ve bilişim hukuku, rekabet hukuku, iş hukuku, gayrimenkul hukuku ve davaları da dahil olmak üzere geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Ticari faaliyete başlamayı planlayan veya halihazırda Türkiye'de bulunan müvekkillerimize hukuki hizmet vermekteyiz. İdeal Hukuk & Danışmanlık; şirket kuruluşu, genel kurullar, şirket ana sözleşmesinin düzenlenmesi ve değiştirilmesi, hisse devirleri,
şirketler arası yönetim sözleşmeleri, genel kurul kararlarının iptali, ön incelemelerin hazırlanması ve yasal altyapıların alınması, gerekli idari izinlerin alınması, çek, senet ve poliçe gibi poliçelerden kaynaklanan ticari senetler hukukuna dayalı dava ve işlemlerin yürütülmesi, borsa ve sermaye piyasası uyuşmazlıklarının çözümü, cari hesap, kira sözleşmelerinin düzenlenmesi, alım-satım, kredi, bayilik ve bu sözleşmelerden doğan dava ve icra işlemleri.

Ticaret hukuku, tacirlerin sahip olduğu hakları yasalar kapsamında koruma altına alan bir hukuk birimidir. İşletme sahipleri ve alıcılar için oldukça önemli olan ticaret hukuku; kişilerin düzenlenen kanunlar kapsamında hangi haklara sahip olduklarını belirtmektedir.

Oldukça geniş kapsamlı bir hukuk birimi olan bu disiplin, ticaret ile ilgili tüm faaliyetleri düzenleyen ve yürürlükte olan mevzuatlarının tamamını da ifade etmektedir. Özel hukuk dallarından biri olan bu disiplin, borçlar hukuku ile yakından bağlantılıdır. Ancak bazı noktalarda birbirinden ayrılmaktadır.

Ticaret hukuku 1957 tarihli olan Medeni Kanun kapsamındaki Türk Ticaret Kanunu’nda yer almaktadır. Ticaret hem ülke hem de kişiler arasındaki üretim ve tüketim dengesini sağlar. Ekonomik faaliyetlerde üretim, değişim, tüketim ya da bölüşüm gibi birçok farklı unsur ele alınmaktadır. Bu alanların tamamı da bu hukuk disiplini aracılığı ile düzenlenir.

Ticaret Hukuku Neden Önemlidir?

Bu hukuk uzmanlığı, insanların ticari ilişkilerinde meydana gelen uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıkları çözmeyi sağlayan, mağduriyetleri engelleyen bir alandır. Ticari ilişkilerin sağlam ve hukuksal düzlemde değerlendirilmesini sağlar.

Hukukun en geniş kapsamlı alt dallarından biri olan bu hukuk disiplini, pratik uygulamalara bağlı olduğu için sürekli güncellenir ve yenilenir. Bundan dolayı bu uzmanlığın avukatlarının bu alana odaklanmış ve bu alanda kendini geliştirmeye devam eden profesyoneller olması önemlidir.

Ticaret hukuku, sürekli yeni bilgiler edinmeyi ve pratikteki uygulamalarının takibin de zorunlu şekilde yapmayı gerekli kılar. Sağlıklı ticari ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesini sağlamak için bu hukuk disiplininin düzenlemeleri hayati önem taşır. Bu uzmanlık, ticari işlerin kapsandığı geniş kavram sebebiyle, Borçlar Kanunu alanından ayrı tutulur.

Bu uzmanlık yalnızca ülke içindeki ticari faaliyetleri kapsayan, sınırlı bir yapı değildir. Küreselleşen dünyada uluslararası ticari ilişkilerde meydana gelen anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda da ticaret hukukunun kapsadığı mevzuatlar kullanılır.

Ticaret Hukuku Nedir?

Bu uzmanlık; ticari işletme, ticari iş ve ticari hüküm, tacir, ticaret unvanları, işletme adları, haksız rekabetin önlenmesi, ticaret sicilleri, cari hesaplamaları gibi tüm kavramları kapsamaktadır. Bu hukuk disiplininde muhattap alınan 3 unsur bulunur.

Bunlar:

 • Tüzel kişiler ve Tacirler,
 • Ticaret işletmeleri
 • Ticaret işleten dernekler ve vakıflardır.
  Bu hukuk disiplini kapsamında görülen tüm davalar, Asliye Ticaret Mahkemeleri ve Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir. Ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, taşıma hukuku, sermaye piyasası Hukuku, deniz ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku, sigorta hukuku, rekabet hukuku gibi diğer hukuk dalları da bu kapsamda değerlendirilmekte ve ele alınmaktadır.

Ticaret Hukukunun Kapsamları Nelerdir?

Ticari İşletme Hukuku: Gelişen ticari faaliyet ve yaklaşımlardan dolayı medeni kanunun bir bölümünü ifade eden borçlar kanununun yetersiz kalkması nedeniyle özel bir hukuk alanı olarak ticaret hukuku geliştirilmek zorunda kalınmıştır. Ticaret hukuku ile uzmanlık gerektiren ve daha karmaşık hale gelen borçlara, şirket yükümlülüklerine dair hususlar teknik hesap ve kavramlarla daha net olarak açıklanır.


Şirketler Hukuku: ekonomik sahadaki faaliyetlerin düzenlenmesini sağlayan, şirket ve firmalar içi tüm hukuksal süreçleri belirleyen ve ticaret alanında davranışları yasalarla çerçeveleyen bir hukuk birimidir.


Kıymetli Evrak Hukuku: Hakkın senede bağlı olduğu ve senetten ayrı olarak ileri sürülemediği evraklara kıymetli evrak denmektedir. Kanunda sınırlı sayıda düzenlenmiştir. Oldukça özel şekil şartlarına tabidir. Soyutluk ve sebebe bağlılık ilkeleri uygulama alanı bulur.


Taşıma Hukuku: Taşıma hukuku, bünyesinde eşya (kargo, yük, gönderi) taşıma sözleşmesi ve yolcu taşıma sözleşmesinin incelendiği bir hukuk alanıdır. Taşıma hukukunun özünde, taşımanın yapıldığı ortam kara, deniz, hava ya da demiryolu fark etmeksizin, taşınan eşyanın zıya, hasar veya geç teslimi dolayısıyla taşıyıcının sorumluluğu yer almaktadır. Yolcu taşımalarında ise, taşıyıcı, yolcunun ölümü, yaralanması, gecikmesi, bagajının hasarı, kaybı ve geç tesliminden sorumludur.Eşya ve yolcu taşımalarında taşıyıcının sorumluluğu özel çekme hakkı (SDR) üzerinden sınırlandırılmıştır. Ancak taşıyıcının kastı veya pervasızca davranışı söz konusu ise, taşıyıcı sınırlı sorumluluktan yararlanamaz. Bununla birlikte eşya taşıma sözleşmesinin ya da yolcu taşıma sözleşmesinin bir tarafı tüketici ise, uyuşmazlık 6502 sayılı Tüketici Kanununun kapsamında değerlendirilmektedir.

Deniz Ticareti Hukuku: Gemiler ve gemilerin denizde seyrüseferine ilişkin hukuki işlemleri düzenleyen hukuk dalıdır. Kendi içeresinde sekiz bölüme ayrılmış durumdadır. Türk Ticaret Kanunu anlamından geminin ne olduğunun bilinmesi önem arz eder. Çünkü Türk Ticaret Kanunu içerisindeki tanıma uymayan gemiler bakımından bu kanun hükümleri uygulanmaz. Öncelikle donatan kimdir sorusuyla karşı karşıya kalırız. Donatan gemisini deniz ticaretinde kazanç elde etme maksadıyla işleten kimsedir. Dolatanın belli sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar hem Türk Ticaret Kanunu’nda hem de uluslararası sözleşmelerle düzenlenmiştir.


Sigorta Hukuku:Basitçe anlatacak olursak; sigorta ilişkisini, sigortacılıkla meşgul olan işletmelerin çalışmalarını ve faaliyetlerini düzenleyen hukuk kurallarının bütününe sigorta hukuku deniyor.

Ticaret Hukuku Nasıl İşlenir?

Ticari işletmeler Ya da ticaret ünvanları gibi birçok kavram, ticaret hukuk içerisinde yer edinir.
Geniş kelime yelpazesi ile bulunan Ticaret hukukunda, hukuk disiplini bulunur. Bu hukuk disiplinin sebeplerini muhattaba alan 3 adet unsur da, bu hukuk kapsamı içerisinde yer edinir. Bunlar;

 1. Tüzel kişiler ve tacirler
 2. Ticaret işletmeleri
 3. Ve son olarak ticaret işleten dernekler. Dernekler ile birlikte bu başlık içerisine, vakıflarda girebilir.
 4. Hukuk disiplini kapsamında, davalar yürütülür.
 5. Ticaret hukuku davaları, asliye ticaret mahkemelerinde ya da asliye hukuk mahkemelerinde görülür.
 6. Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Taşıma Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sigorta Hukuku, Rekabet Hukuku gibi hukuk dalları, kapsama alanı içerisine alınır

 

WhatsApp WhatsApp